Výzva: „Technologické vybavenie“

 

Monika Najdeková, Raková 824, 02351 Raková, IČO 47907967

 

 

Výzvana predloženie ponuky

 

MonikaNajdeková, ako ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponukyv zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

Technologické vybavenie“

 


Stiahnuť výzvu >>

Kúpna zmluva >>