Obchodné podmienky

Monika Najdeková

miesto podnikania:    Raková 824, 02351 Raková   
IČO:  47907967       
DIČ: 1087152451       
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zápis: Živnostenský register ObÚ Čadca,
číslo živnostenského registra: 520-26119

Všeobecné obchodné podmienky pre dodacie zmluvy

- v znení k 1. októbru 2016 –

ČI. 1 Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ,,obchodné podmienky" alebo skrátene „VOP") upravujú vzťahy medzi firmou Monika Najdeková ako dodávateľom a jeho zmluvnými partnermi ako odberateľmi ako zmluvnými stranami dodacej zmluvy, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP. V takom prípade sú tieto VOP považované za neoddeliteľnú súčasť dodacej zmluvy. Firma MONIKA Najdeková vydáva tieto VOP na základe ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade potreby môžu byt' v budúcnosti vydané špeciálne obchodné podmienky upravujúce čiastkové aspekty dodacích zmlúv. Povahu špeciálnych obchodných podmienok majú aj dodávateľom vydané cenníky. V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia dodacej zmluvy pred ustanoveniami špeciálnych obchodných podmienok i pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade rozporu medzí ustanoveniami špeciálnych a všeobecných obchodných podmienok majú prednosť obchodné podmienky špeciálne.

ČI. 2 Základné pojmy

Pojmy uvedené v tomto článku majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, v špeciálnych obchodných podmienkach alebo v ustanoveniach dodacej zmluvy význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo z kontextu, v ktorom sú použité, bez väčších pochybnosti nevyplýva niečo iné.


Dodacia zmluva    alebo skrátene .,zmluva". Znamená kúpnu zmluvu i zmluvu o dielo alebo, podľa okolnosti, jednu z týchto zmlúv.

ObchZ    znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ObčZ    znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Kúpna zmluva    alebo skrátene ,,KZ". Znamená zmluvu, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Zmluva o dodaní tovaru, ktorý sa má ešte len vyrobiť, sa považuje za kúpnu zmluvu, ibaže strana, ktorej sa má tovar dodať, sa zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť vecí, ktoré sú potrebné na výrobu tovaru. Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru.

Zmluva o dielo    alebo skrátene ,,ZoD" Znamená zmluvu, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Dielo    znamená zhotovenie určitej veci,  pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

Dodávateľ    znamená zmluvného partnera Monika Najdeková bez ohľadu na skutočnosť, či v konkrétnom prípade vystupuje ako predávajúci alebo zhotoviteľ. V štádiu pred uzatvorením zmluvy     znamená tiež uvedený subjekt v pozícii navrhovateľa alebo príjemcu návrhu.


Odberateľ    znamená zmluvného partnera

Monika Najdeková bez ohľadu na skutočnosť, či v konkrétnom prípade vystupuje ako kupujúci alebo objednávateľ. V štádiu pred uzatvorením zmluvy znamená tiež uvedený subjekt v pozícii navrhovateľa alebo príjemcu návrhu.

Cenník    znamená (podľa okolnosti) zoznam obsahujúci kúpne ceny alebo ceny za dielo pre jednotlivé dodávateľom ponúkané produkty a pokiaľ ide o cenník náhrad prepravných nákladov spojených s prepravou produktov od dodávateľa k odberateľovi alebo na odberateľom určené miesto, ich zoznam členený podľa jednotlivých dodávateľom používaných spôsobov prepravy alebo inak. Publikácia cenníkov sa uskutočňuje buď v elektronickej forme, spravidla na internetovskej stránke dodávateľa alebo fyzicky v priestoroch dodávateľa, a to spravidla tých,  kde dochádza k uzatváraniu dodacích zmlúv.

Produkt    znamená tovar alebo dielo, ktoré sú nepriamym predmetom dodacej zmluvy

Adresa        znamená adresu pre doručovanie právnych úkonov  alebo iných informácií. Ak ide o dodávateľa, tejto požiadavke vždy vyhovuje adresa jeho sídla alebo miesta podnikania publikovaná v Obchodnom registri alebo iná adresa nim publikovaná alebo osobitne oznámená odberateľovi, vrátane kontaktných údajov pre komunikáciu v elektronickej forme. Ak ide o odberateľa, tejto požiadavke vždy vyhovuje adresa jeho sídla, miesta podnikania, trvalého alebo prechodného pobytu publikovaná v niektorom z verejných registrov alebo iná adresa nim publikovaná alebo osobitne oznámená dodávateľovi, vrátane kontaktných údajov pre komunikáciu v elektronickej forme. Ak však odberateľ požiada dodávateľa o doručovanie právnych úkonov alebo iných informácii výlučne na za týmto účelom nim uvedenú osobitnú adresu, platí táto osobitná adresa až do oznámenia jej zmeny alebo do okamihu vrátenia dodávateľovi nim zaslaného právneho úkonu alebo inej písomnosti ako nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu.

ČI. 3 Identifikačné údaje

§ 3.1 Odberateľ - fyzická osoba, je identifikovaný najmä jeho menom a priezviskom, obchodným menom, dátumom narodenia, adresou miesta podnikania a/alebo bydliska. IČO-m. DlČ-om, IČ DPH a číslom účtu.
§ 3.2 Odberateľ - právnická osoba, je identifikovaný najmä názvom alebo obchodným menom právnickej osoby, adresou jej sídla, adresou jej určitej organizačnej zložky, ak sa vzťahy týkajú tejto zložky, menom a priezviskom, dátumom narodenia a adresou osoby alebo osôb, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, IČO-m. DlČ-om, IC DPH. číslom účtu a údajom o zápise v Obchodnom registri alebo inom verejnom registri.
§ 3.3 Ak dôjde k zmene niektorého z identifikačných údajov je odberateľ povinný túto zmenu dodávateľovi bezodkladne oznámiť a hodnoverne preukázať Kým sa tak nestane, je dodávateľ oprávnený spoliehať sa na platnosť posledných odberateľom oznámených údajov. Zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra alebo do Živnostenského registra je odberateľ povinný doložiť tiež fotokópiou výpisu z tohto registra.

ČI. 4 Práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy

§ 4.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
§ 4.2.1 Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim.
§ 4.2.2 V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje § 4.2.1, splní predávajúci povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne organizačnú zložku.
§ 4.3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar:
a) v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom určeným v zmluve,
b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená alebo určená spôsobom určeným v zmluve.
§ 4.3.2 Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar dodať, plynúť odo dňa uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním tovaru (napr. predložiť nákresy potrebné na výrobu tovaru, zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť alebo zabezpečiť jej zaplatenie), začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.
§ 4.3.3 Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, je kupujúci povinný tovar prevziať.
§ 4.4 Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania.
§ 4.5 Ak sa podľa zmluvy použili pri výrobe tovaru veci, ktoré odovzdal kupujúci, nezodpovedá predávajúci za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí.
§ 4.6 Ak predávajúci dodá tovar pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť. V takom prípade kupujúci nemá nárok na náhradu škody.
§ 4.7.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
§ 4.7.2 Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho. aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.
§ 4.7.3 Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

§ 4.8 Právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa ust. §4.7.1 a 4.7.2 týchto VOP
§ 4.9 Ak predávajúci poskytne záruku za akosť a ak pritom sám neurči niečo iné, pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia ustanovenia § 427, 428, 429 ods. 1 a ods. 2 veta prvá, 430 a 431 ObchZ; nároky z vád tovaru sa však aj v tomto prípade spravujú ďalšími ustanoveniami týchto VOP.
§ 4.10 Pre právne vady tovaru a pre nároky kupujúceho vyplývajúce z týchto právnych vád platia ustanovenia § 433 a ž 441 ObchZ
§ 4.11.1 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva inak než zanedbateľným spôsobom, môže kupujúci
a) požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vady opraviteľné nie sú.
§ 4.11.2 Nároky uvedené v ust. § 4.11.1 pod pism. b) a c) však predávajúci môže uspokojiť, podľa svojej voľby (alternatívne), dodaním náhradného tovaru alebo jeho časti za vadný tovar alebo za vadnú časť tovaru. Ak to neurobí bez zbytočného odkladu, toto právo voľby zaniká.
§ 4.11.3 O porušenie zmluvy zanedbateľným spôsobom ide v prípade, ak by nárok kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny, keby existoval, neprevýšil sumu zodpovedajúcu 1 % kúpnej ceny predmetného tovaru, avšak vždy vtedy, ak by neprevýšil hodnotu 50,- EUR.
§ 4.11.4 Ustanovenia § 4.11.1 až 4.11.3 sa použijú bez ohľadu na špecifikáciu uplatňovaného nároku urobenú kupujúcim ako i v prípade, ak kupujúci uplatňovaný nárok nešpecifikuje vôbec.
§ 4.12.1 Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
§ 4.12.2 Kupujúci nemôže o zľavu znížiť kúpnu cenu platenú predávajúcemu; po zaplatení kúpnej ceny môže kupujúci požadovať jej vrátenie do výšky zľavy.
§ 4.13.1 Uplatnenie nároku z vád tovaru vylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu, ak je táto dohodnutá ako všeobecne použiteľná sankcia.
§ 4.13.2 Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa predchádzajúcich ustanovení týchto VOP, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.
§ 4.13.3 Akékoľvek náklady spojené s reklamačným konaním znáša kupujúci. Týmito nákladmi sa rozumejú najmä náklady spojené s prepravou tovaru predávajúcemu na vybavenie reklamácie a náklady spojené so spätným vrátením tovaru kupujúcemu. V prípadoch vybavovania reklamácie u kupujúceho predávajúcim, jeho pracovníkmi alebo inou predávajúcim poverenou osobou, sú týmito nákladmi ich cestovné a ubytovacie náklady. Náklady spojenými s reklamačným konaním v zmysle tohto ustanovenia však nie sú náklady samotného odstraňovania vady.
§ 4.14 Kupujúci nadobúda vlastnícke pravo k tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný; nikdy však nie skôr, než po úplnom zaplatení kúpnej ceny a (podľa okolnosti) náhrady prepravných nákladov.
§ 4.15 Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.
§ 4.16.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v zmluve alebo určenú spôsobom uvedeným v zmluve.
§ 4.16.2 Ak cena nie je v zmluve uvedená a nie je uvedený ani spôsob jej určenia, platí cena, ktorá je uvedená v cenníkoch predávajúceho platných v čase uzatvorenia zmluvy. V ostatných prípadoch môže predávajúci požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy.
§ 4.16.3 Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti tovaru, je pri pochybnosti rozhodujúca jeho čistá hmotnosť.
§ 4.17 Ak sa strany nedohodnú inak, kúpna cena a náhrada prepravných nákladov sú splatné spôsobom, v mieste a čase, ktoré urči predávajúci; predávajúci je oprávnený podmieniť odovzdanie tovaru a/alebo dokladov kupujúcemu ich úplným zaplatením.
§ 4.18 Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a tohto zákona na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať.
§ 4.19 Ak má kupujúci podľa zmluvy určiť dodatočne formu, veľkosť alebo vlastnosti tovaru a neurobí tak v dohodnutej lehote, a ak nie je lehota dohodnutá, v lehote určenej predávajúcim môže ich predávajúci sám určiť s prihliadnutím na potreby kupujúceho, pokiaľ sú mu známe. Tým nie sú dotknuté iné nároky predávajúceho.
§ 4.20 Nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2 ObchZ) prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým., že tovar neprevezme.
§ 4.21 Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho
nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.
§ 4.22 Nebezpečenstvo škody na tovare určenom podľa druhu a kupujúcim neprevzatom však neprechádza na kupujúceho, dokiaľ tovar nie je jasne vyznačený na účel zmluvy označením na tovare alebo prepravnými dokladmi alebo určený v správe zaslanej kupujúcemu alebo inak vymedzený.
§ 4.23 Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
§ 4.24 Ak v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho vznikne predávajúcemu povinnosť urobiť opatrenia na uchovanie tovaru, čim sa rozumie najmä, avšak nielen, povinnosť tovar uskladniť, je predávajúci okrem náhrady vzniknutých nákladov žiadať od kupujúceho aj zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška bude určená ako 30 % kúpnej ceny predmetnej dodávky, avšak minimálne 10.- EUR a maximálne 5.000.- EUR.
§ 4.25 Ak tieto VOP pre osobitné prípady výslovne neustanovujú niečo iné ustanovenia § 413, 425 ods. 2., 428 ods. 2 a 3, 439 ods. 4. 452 ods. 2 a ust. § 461 ods. 2 ObchZ sa pre vzájomné vzťahy zmluvných strán nepoužijú.

ČI. 5 Práva a povinnosti strán zmluvy o dielo

§ 5.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
§ 5.1.2 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
§ 5.1.3 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.
§ 5.2.1 Veci, ktoré má objednávateľ podľa zmluvy obstarať na vykonanie diela, je povinný odovzdať zhotoviteľovi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto veci sa neznižuje cena za vykonanie diela.
§ 5.2.2 Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže zhotoviteľ sám obstarať veci na účet objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada.
§ 5.2.3 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.
§ 5.3 Ohľadne veci, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich práva a povinnosti strán zmluvy o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí ¡e zahrnutá v cene za vykonanie diela.
§ 5.4.1 Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci; ak nejde o zhotovenie novej veci, objednávateľ je aj jej vlastníkom.
§ 5.4.2 V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa použijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.
§ 5.4.3 Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k nej.
§ 5.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu uvedenú v zmluve alebo určenú spôsobom uvedeným v zmluve. Ak cena nie je v zmluve uvedená a nie je uvedený ani spôsob jej určenia, piati cena, ktorá je uvedená v cenníkoch zhotoviteľa platných v čase uzatvorenia zmluvy. V ostatných prípadoch je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle piati za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.
§ 5.6.1 Na výšku ceny nemá vplyv, že cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy alebo ho objednávateľovi oznámil zhotoviteľ do uzavretia zmluvy
§ 5.6.2 Ak však bola cena určená na základe rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť, môže zhotoviteľ primerane zvýšiť cenu, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činnosti nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
§ 5.6.3 Ak cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý sa podľa zmluvy považuje za nezáväzný, môže zhotoviteľ zvýšiť cenu o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady zahrnuté do rozpočtu.
§ 5.6.4 Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny podľa ust. § 5.6.2 a 5.6.3 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 15 % cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.
§ 5.6.5 Zhotoviteľovi zaniká nárok na určenie zvýšenia ceny podľa ust. § 5.6.2 a 5.6.3., ak neoznámi potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy a výšku
požadovaného zvýšenia ceny bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázalo, že je nevyhnutné prekročenie ceny, ktorá bola určená na základe rozpočtu.
§ 5.7 Ak sa strany nedohodnú inak, cena za dielo a náhrada prepravných nákladov sú splatné spôsobom, v mieste a čase. ktoré určí zhotoviteľ; zhotoviteľ je oprávnený podmieniť odovzdanie diela a/alebo dokladov objednávateľovi ich úplným zaplatením.
§ 5.8.1 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu veci prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ oprávnený jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny veci alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo vykonávanie diela prerušené, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných veci do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.
§ 5.8.2 Zhotoviteľ však nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi. Pri nedokončení diela má zhotoviteľ nárok na cenu zníženú o to, čo ušetril tým, že nevykonal dielo v plnom rozsahu.
§ 5.9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom.  Ak je miestom odovzdania iné miesto, než je uvedené v ust. § 5.9.2 až 5.9.4, vyzve zhotoviteľ objednávateľa, aby prevzal dielo.
§ 5.9.2 Ak toto miesto nie je dohodnuté a zmluva zahŕňa povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutočňuje sa odovzdanie predmetu diela jeho odovzdaním prvému dopravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určenia.
§ 5.9.3 Ak zmluva neurčuje miesto odovzdania a ani povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy malo dielo vykonávať; ak v zmluve nie je toto miesto určené, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, o ktorom objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretia zmluvy, že v ňom bude zhotoviteľ dielo vykonávať.
§ 5.9.4 V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ust. § 5.9.1 až 5.9.3 uskutočňuje sa odovzdanie diela v mieste, kde má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania, pripadne organizačnú zložku.
§ 5.9.5 Vlastnícke právo k zhotovenej veci, ktoré mal do jej odovzdania objednávateľovi zhotoviteľ, nadobúda objednávateľ okamihom, keď mu je vec odovzdaná, nie však skôr, než po úplnom zaplatení ceny za dielo a (podľa okolnosti) náhrady prepravných nákladov. Odovzdaním zhotovenej veci na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci, ak ho do tejto doby znášal zhotoviteľ. Ustanovenia § 444 a 446 a § 455 až 459 ObchZ platia obdobne. Škoda na diele, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu za dielo.
§ 5.9.6 Ak o to požiada ktorákoľvek strana, spíše sa o odovzdaní predmetu diela zápisnica, ktorú podpíšu obe strany.
§ 5.10 Ak zmluva nezahŕňa povinnosť zhotoviteľa predmet diela odoslať, splní zhotoviteľ svoju povinnosť vykonať dielo, ak umožní objednávateľovi nakladať s predmetom diela v mieste uvedenom v predchádzajúcich ustanoveniach. Ak záväzok zhotoviteľa zahŕňa vykonať montáž ním zhotovenej, opravenej alebo upravenej veci, je záväzok splnený vykonaním tejto montáže.
§5.11 Pre právne vady diela a pre nároky objednávateľa z právnych vád diela platia primerane ust. § 434 až 441 ObchZ.
§ 5.12 Ak spočíva dielo v zhotovení veci, platia obdobne ustanovenia § 420 až 422 ObchZ a ust. § 4.6 týchto VOP.
§ 5.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie veci odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom.
§ 5.14.1 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
§ 5.14.2 Právo z vád diela zaniká, ak objednávateľ neoznámi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa ust. § 5.14.1 týchto VOP.
§ 5.15 Ak zhotoviteľ poskytne záruku za akosť, pričom ak zároveň neurči niečo iné, pre vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia ust. § 562 a 563 ods. 1 ObchZ a primerane tiež jeho ustanovenia § 429 ods. 1 a ods. 2 veta prvá, 430 a 431: nároky zvád diela sa však aj v tomto prípade posudzujú podľa ďalších ustanovení týchto VOP.
§ 5.16 Pri vadách diela platia ustanovenia §4.11.1 až 4.13.3 týchto VOP.
§ 5.17 Ak tieto VOP pre osobitné prípady výslovne neustanovujú niečo iné ustanovenia § 547 ods. 4, 555 ods. 2, 3 a 4, 560 ods. 3 a 562 ods. 3 ObchZ sa pre vzájomné vzťahy zmluvných strán nepoužijú.
§ 5.18 Ak mu to všeobecne záväzné právne predpisy umožňujú, právne úkony potrebné pre realizáciu diela je povinný urobiť objednávateľ. Podľa toho je objednávateľ povinný najmä, avšak nielen, zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia, ak bez nich nemožno dielo vykonať
§ 5.19 Ak v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa vznikne na strane zhotoviteľa potreba urobiť opatrenia na uchovanie tovaru, použije sa ust.      § 4.24 týchto VOP.

ČI. 6 Registrácia odberateľa

Dodávateľ je oprávnený podmieniť svoje plnenie zo zmluvy uskutočnením registrácie odberateľa osobne a/alebo v elektronickom registračnom systéme, ak je u dodávateľa zriadený. Registráciou sa rozumie poskytnutie a/alebo preukázanie kópiami verejných listín identifikačných údajov odberateľa dodávateľovi.

ČI. 7 Preprava a prepravné náklady

§ 7.1 Prepravu produktov odberateľovi alebo na odberateľom určené miesto je dodávateľ povinný zabezpečiť iba v prípade, keď sa na tom strany výslovne dohodli.
§ 7.2 Ak nebolo výslovne dohodnuté niečo iné, preprava tovaru alebo diela podľa predchádzajúceho ustanovenia sa uskutočňuje na účet odberateľa.
§ 7.3 Pre výšku paušálnej náhrady prepravných nákladov sú rozhodujúce cenníky dodávateľa platné v čase uzatvorenia zmluvy. V ostatných prípadoch je odberateľ povinný nahradiť dodávateľovi skutočne vzniknuté náklady v plnej výške. Pre splatnosť týchto náhrad sa použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny alebo ceny za dielo.

ČI. 8 Platobné podmienky

§ 8.1 V prípade pochybností o kúpnej cene alebo cene za dielo platí, že táto nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Ak má byť odberateľovi účtovaná, bude sa postupovať podľa platných a účinných právnych predpisov.
§ 8.2 Ak má byť kúpna cena, cena za dielo a/alebo náhrada prepravných nákladov odberateľovi fakturovaná, lehotu splatnosti faktúry určí dodávateľ. Odberateľ by mal mať na úhradu faktúry k dispozícii aspoň 7 pracovných dni.
§ 8.3 Faktúra doručená odberateľovi plní tiež rovnakú funkciu ako dodací list. Ak v lehote 7 pracovných dní od doručenia faktúry nepodá odberateľ námietky proti jej obsahu, na existenciu nesúladu medzi skutočne dodanými a fakturovanými produktmi sa vezme zreteľ len vtedy, ak odberateľ tento nesúlad preukáže.
§ 8.4 Platobné povinnosti odberateľa musia byť splnené riadne a včas.
§ 8.5 Ak nie je ďalej uvedené niečo iné, peňažný záväzok plní odberateľ na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle alebo mieste podnikania dodávateľa.
§ 8.6 Peňažný záväzok plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo poštového podniku sa považuje za splnený až pripísaním sumy dlhu na účet dodávateľa alebo vyplatením dlžnej sumy do rúk dodávateľa v hotovosti, pokiaľ dodávateľ vystaví pokladničný doklad.
§ 8.7 Ak je odberateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, a to vo výške 0.10 % za každý, hoci len začatý deň omeškania.
§ 8.8 Ak omeškanie odberateľa s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti presiahne 7 pracovných dní, je odberateľ povinný zaplatiť tiež zmluvnú pokutu
v nasledovnej výške:
a) 100,- EUR + 19 % z dlžnej istiny, ak istina nepresahuje sumu 1 000,- EUR,
b) 100,- EUR + 18 % z dlžnej istiny, ak istina nepresahuje sumu 2.500.- EUR,
c) 120,- EUR + 17 % z dlžnej istiny, ak istina nepresahuje sumu 5.000.- EUR,
d) 140,- EUR +16 %z dlžnej istiny, ak istina nepresahuje sumu 25.000.- EUR,
 e)  160,-EUR+12%z dlžnej istiny, ak istina nepresahuje sumu
      100 000, EUR,
 f)   180,- EUR+11 % z dlžnej istiny, ak istina presahuje sumu
     100.000.- EUR.
§ 8.9.1 Zmluvné pokuty podľa ustanovení dodacej zmluvy alebo týchto VOP sú splatné v priebehu najbližšie nasledujúceho pracovného dňa, ktorý nasleduje po dní, v ktorom k porušeniu povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, došlo. Ak nebude riadne a včas uhradená, je odberateľ povinný platiť aj úroky z omeškania vo výške určenej ust. § 8.7 týchto VOP.
§ 8.9.2 Platenie zmluvnej pokuty podľa ust. § 8.8 ako i úrokov z omeškania z riadne a včas nezaplatenej zmluvnej pokuty vo výške určenej v ust. § 8.9.1 je dojednané v prospech spoločnosti F.E.R.T. s.r.o (pozn. viď ďalej) podľa ustanovení ObčZ o zmluvách v prospech tretej osoby.
§ 8.10 Platenie úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty nemá akýkoľvek vplyv na povinnosť odberateľa nahradiť škodu, ktorá dodávateľovi vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvného záväzku. Rovnako nie je dotknutá ani výška tejto náhrady.
§ 8.11.1 Dodávateľ má právo uspokojiť svoje pohľadávky započítaním proti pohľadávkam, ktoré má odberateľ voči dodávateľovi, a to v dodávateľom určenom poradí. O vykonaní započítania bude odberateľ oboznámený.
§ 8.11.2 Dodávateľ má právo započítať aj také vzájomné pohľadávky, z ktorých niektorá ešte nie je splatná, alebo je premlčaná, ako aj pohľadávky, ktoré nemožno uplatniť na súde alebo pohľadávky podmienené.
§ 8.11.3 Pohľadávky odberateľa voči dodávateľovi nemožno bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa započítať, postúpiť na tretiu osobu alebo inak s nimi nakladať.
§ 8.12.1 Ak má dodávateľovi splniť odberateľ niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, za splnený sa považuje záväzok určený dodávateľom. Ak dodávateľ neurčí niečo iné, za splnený sa považuje záväzok najskôr splatný. V súdnom alebo rozhodcovskom konaní je však dodávateľ oprávnený žalovať o zaplatenie zabezpečených alebo vo väčšom rozsahu zabezpečených záväzkov dlžníka aj vtedy, ak sa stali splatnými skôr než akékoľvek iné nezabezpečené alebo v menšom rozsahu zabezpečené záväzky dlžníka.

§ 8.12.2 Ak dodávateľ najneskôr v návrhu na začatie súdneho alebo rozhodcovského konania pripadne v jeho zmene neurčí niečo iné, za splnené sa považuje najskôr príslušenstvo záväzku.

ČI. 9 Postúpenie a vymáhanie pohľadávok dodávateľa

Odberateľ, ktorý sa omešká s úhradou platieb, na ktorých uskutočnenie je dodávateľovi povinný, berie na vedomie, že v takýchto prípadoch je dodávateľ oprávnený postúpiť pohľadávku spoločnosti F.E.R.T.+ s.r.o. so sídlom: Sládkovičova 1700, 02201 Čadca, IČO: 46748652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka číslo 57212/L. Namiesto postúpenia pohľadávky môže byť spoločnosť F.E.R.T.+, s.r.o poverená jej vymáhaním. V oboch prípadoch je odberateľ povinný poskytovať spoločnosti F.E.R.T.+, s.r.o. všetku potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa dlžnej sumy a potrebné pre jej vymáhanie.

ČI. 10 Ochrana odberateľom poskytnutých informácii

§ 10.1 Poskytnutím informácii týkajúcich sa osoby odberateľa, ktorými sú najmä, avšak nielen, identifikačné či osobné údaje, poskytuje odberateľ súhlas, aby dodávateľ tieto informácie uchovával a spracúval v svojich informačných systémoch, na účely spojené s uzatváraním a/alebo plnením dodacej zmluvy, ako í na účely, ktoré s uvedenými účelmi súvisia.
§ 10.2 Dodávateľ je oprávnený poskytovať údaje uvedené v predchádzajúcom ustanovení aj svojim zmluvným partnerom, najmä ak im postupuje pohľadávku voči odberateľovi alebo ak ich poveruje vymáhaním tejto pohľadávky. Dodávateľ, postupník a/alebo osoba poverená vymáhaním pohľadávky sú oprávnené publikovať obchodné meno dlžníka, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania a výšku dlžnej sumy, ktorá nebola uhradená riadne a včas, na svojich internetových stránkach alebo iným obdobne účinným spôsobom.
§ 10.3 Odberateľ poskytuje dodávateľovi súhlas vyžadovaný ust. § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 2.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na šírenie reklamy o produktoch dodávateľa automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a/alebo elektronickou poštou.

ČI. 11 Náhrada škody

§ 11.1 Dodávateľ zodpovedá len za tie škody, ktoré zavinil. Pre vzájomné vzťahy dodávateľa a odberateľa je princíp objektívnej zodpovednosti dodávateľa vylúčený. V prípade vzniku povinnosti dodávateľa nahradiť odberateľovi spôsobenú škodu, nie je dodávateľ povinný uhradiť ušlý zisk. Náhrada škody, ak bude k jej poskytnutiu dodávateľ odberateľovi povinný, nepresiahne výšku kúpnej ceny alebo ceny za dielo, ktorá sa týka zmluvného vzťahu, s ktorým povinnosť nahradiť škodu súvisí. Dodávateľ ďalej nezodpovedá za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ObchZ.
§ 11.2 Dodávateľ nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené najmä uvedením nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych identifikačných údajov zo strany odberateľa, akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré dodávateľ považuje na základe predložených dokladov a listín za oprávnené konať.
§ 11.3 Odberateľ sa zaväzuje nahradiť dodávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú konaním alebo opomenutím odberateľa, v plnej výške.

ČI. 12 Odstúpenie od zmluvy

§ 12.1.1 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch v nej určených ako í v prípadoch uvedených v týchto VOP. Ďalej tiež v prípadoch uvedených v zákone, ak použitie jeho ustanovení nie je modifikované alebo vylúčené ustanoveniami týchto VOP.
§ 12.1.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, povinnosti zaplatiť zmluvné pokuty, a ani ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby ObchZ podľa jeho ust.
§ 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ( materiálu ) na objednávku, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru ( materiálu ) došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Predávajúci ( zhotoviteľ ) si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar( materiál ) sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru ( materiálu ) alebo sa zmenila jeho deklarovaná dostupnosť.
§ 12.1.3 Dodávateľ, ktorý je v dôsledku odstúpenia ktorejkoľvek strany od zmluvy povinný vrátiť peňažné plnenie, ktoré mu odberateľ pred odstúpením od zmluvy poskytol, nie je povinný platiť (aj) úrok uvedený v ust. § 351 ods. 2 ObchZ
§ 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o dielo aj v prípade, ak si objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v ust. § 5.18 týchto VOP alebo ak nevytvorí iné potrebné predpoklady na realizáciu diela, ak je to jeho povinnosťou podľa zákona, zmluvy alebo týchto VOP; ustanovenia zákona upravujúce dodatočnú nemožnosť plnenia a jej právne následky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
§ 12.3 Dodávateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny a/alebo ceny za dielo viac ako 7 pracovných dní.
§ 12.4.1 Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa na jeho strane vyskytnú závažné ťažkosti spôsobené podstatnou zmenou okolnosti.
§ 12.4.2 Závažnými ťažkosťami spôsobenými podstatnou zmenou okolností sa rozumie vznik skutočnosti, ktoré podstatne menia rovnováhu zmluvy, či už preto, lebo sa podstatne zvýšili náklady plnenia dodávateľa, alebo sa znížila hodnota ním prijímaného plnenia (napr. podstatné zníženie kurzu meny, v ktorej má byť platená kúpna cena alebo cena za dielo), a
a) tieto skutočnosti sa vyskytnú alebo sa stanú známymi dodávateľovi až po uzavretí zmluvy,
b) dodávateľ nemohol tieto skutočnosti pri uzavieraní zmluvy rozumne predvídať,
c) dodávateľ nemohol tieto skutočností ovplyvniť a
d) dodávateľ na seba zmluvne neprevzal riziko vzniku týchto skutočnosti.
§ 12.4.3 Namiesto odstúpenia od zmluvy je dodávateľ, ak ide o prípady uvedené v ust. § 12.4.1 a 12.4.2 oprávnený suspendovať plnenie svojich povinnosti z dodacej zmluvy až na dobu 2 mesiacov; toto rozhodnutie je povinný oznámiť odberateľovi bez zbytočného odkladu.

ČI. 13 Doručovanie písomností

§ 13.1 Doručovanie písomností sa uskutočňuje na adresu, ktorej pojem je bližšie špecifikovaný v úvodných ustanoveniach týchto VOP. Osobné doručenie písomnosti tým nie je vylúčené.
§ 13.2 Pri doručovaní poštou (kuriérom) sa za deň doručenia písomnosti považuje deň prevzatia písomnosti, inak deň, kedy druhá strana odmietla písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa zásielka s písomnosťou vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná z iného dôvodu.

ČI. 14 Ochrana spotrebiteľa a ochrana osobných údajov

Ak sa tieto VOP stanú súčasťou spotrebiteľskej zmluvy, nebránia uplatňovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých za účelom ochrany spotrebiteľa, ibaže sa od nich možno odchýliť dohodou strán.
Ak ste zákazníkom internetového obchodu www.kozenevyrobky.sk potvrdzujete pri odoslaní objednávky súhlas s tým, že Vami zadané údaje o Vás a Vašich nákupoch budú nami zhromažďované a používané. Všetky informácie o Vašej osobe sú použité v súlade zo zákonom §428–2002 Z.z  iba pre našu internú potrebu.

ČI. 15 Voľba práva

Právne vzťahy zo zmluvy, ktorej súčasťou sú aj tieto VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.

ČI. 16 Voľba zákona

Ak zmluvné strany v ustanoveniach dodacej zmluvy odkážu na použitie týchto VOP a ak Obchodný zákonník nie je aplikovateľný už z iného dôvodu, potom platí, že v súlade s jeho ust. § 262 sa samy dohodli na jeho použití.

ČI. 17 Riešenie sporov

§ 17.1 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dodacej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecným príslušnom súde.
Čl. 18. Postup pri reklamácii
§ 18.1 Pri uplatnení reklamácie dodržujte nasledujúci postup: - pošlite dodávateľovi ( zhotoviteľovi ) email, kde uvediete typ výrobku, číslo výrobku, číslo faktúry a popis poškodenia. – do 3-och pracovných dní Vás vyrozumieme o ďalšom postupe.
 
ČI. 19 Záverečné ustanovenia

§ 18.1 Ak na strane odberateľa vystupuje viacero osôb, sú záväzky odberateľa ako viacerých osôb voči dodávateľovi spoločné a nerozdielne.
§ 18.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú záväzné podpísaním dodacej zmluvy, ktorá odkáže na ich použitie. Použijú sa však nie iba na tento jediný, uvedenou dodacou zmluvou založený zmluvný vzťah, ale ak strany neurčia niečo iné a v rozsahu, v ktorom to bude možné, aj na ďalšie vzájomné vzťahy zmluvných strán, v ktorých firma  Monika Najdeková bude vystupovať v pozícii dodávateľa. V prípadoch uvedených v druhej vete potom platí, že dodávateľ je oprávnený k čiastočnej akceptácii návrhu v tom zmysle, že prijatie návrhu je účinné aj v prípade, ak sa dodávateľ zaviaže dodať len niektoré z odberateľom požadovaných produktov, resp menšie množstvo určitého produktu, než odberateľ žiada; to neplatí, ak návrh na uzavretie zmluvy takúto čiastočnú akceptáciu výslovne zakazuje.
§ 18.3 Ak tieto všeobecné obchodné podmienky v špecifických otázkach odkazujú na použitie určitých ustanovení ObchZ., ktorých použitie inak (všeobecne) vylučujú alebo modifikujú, použijú sa pre špecifické otázky dotknuté ustanovenia v znení,  v ktorom sú uvedené v zákone.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodacie zmluvy nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2016
Monika Najdeková

 Raková, dňa 1. októbra 2016