Zákazky s nízkou hodnotou

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000.- € za 4. štvrťrok 2020 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa: v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:

Názov obstarávateľa: Monika Najdeková
Sídlo: Raková 1808, 02351 Raková
Štatutárny zástupca: Monika Najdeková
IČO: 47907967

Súhrnná správa za IV.Q.2020

Predmet zákazkyHodnota zákazky v Euro bez DPHIdentifikácia úspešného uchádzačaAdresa
Technologické vybavenie69 100,00 EUR bez DPHGarudan s.r.o.Jána Kovalíka 37, Žilina 010 0

V Rakovej dňa 18.1.2021
Spracoval: Monika Najdeková